CD&V is niet akkoord met de plannen van het Zultse gemeentebestuur om de reserve gronden in de Kouterweg te ontwikkelen voor groepswoningbouw. “Door nodeloos open ruimtes in de randzones aan te snijden gaat het landelijke karakter van onze gemeente verloren”, klinkt het bij CD&V. “We laten beperkte bebouwing toe mits gratis grondafstand waarop de gemeente later bos kan creëren”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).

De bestuursmeerderheid Open Zulte-NVA-GVZ heeft beslist om haar gronden in de Kouterweg in Zulte te verkavelen. Dit tot groot ongenoegen van oppositiepartij CD&V. “Tijdens de laatste gemeenteraad werd pijnlijk duidelijk dat de landelijkheid van onze gemeente bedreigd wordt en dat de reserve woonuitbreidingsgebieden niet meer veilig zijn van bebouwing”, zegt raadslid Henk Heyerick. “Door de percelen in eigendom van de gemeente en het OCMW in de Kouterweg aan te snijden geeft men een slecht signaal. Deze gronden wil men gaan ontwikkelen onder de vlag van private groepswoningbouw en dit heeft dus niks met sociale huisvesting en betaalbaar wonen te maken. Daarnaast zijn er nog heel wat private aanvragen voor nieuwe verkavelingen en net zoals de gronden in de Kouterweg bevinden die zich bijna allemaal op de rand van of ruimtelijk buiten de kernen, meestal op open gebied. En dit terwijl nog honderden kavels in woongebied liggen te wachten op ontwikkeling. Deze beslissing is een duidelijk precedent.”

“Deze visie is voor ons onaanvaardbaar”, zegt CD&V-fractieleider Sally Cosijns. “Zo is er ten eerste geen vernieuwd structuurplan en daarbij is er geen actuele vernieuwde woonbehoeftestudie die de behoefte aan deze woonuitbreiding aantoont. Er zijn in de gemeente diverse oude bedrijvensites waar honderden nieuwe woongelegenheden zullen komen en deze liggen wel in kerngebieden. Ook de boscompensatie die als pasmunt gebruikt wordt, kan het zinloos aansnijden van deze open ruimte niet rechtvaardigen. We willen de bevolking van Zulte wakker schudden en oproepen om dit proces te proberen tegengaan, want dit zorgt voor een aantasting van het landelijk karakter van onze gemeente en het druist ook compleet in tegen de visie van de Vlaamse Bouwmeester. We zijn niet tegen het aansnijden van woonuitbreidingsgebied, maar dit zou enkel mogen indien er geen andere mogelijkheden meer zijn.”

“Onze aanpak is er net op gericht om het groene karakter van onze gemeente te versterken”, reageert burgemeester Simon Lagrange. “De gemeente heeft inderdaad een kader uitgewerkt om met vergunningsaanvragen voor ontwikkelingen in woonuitbreidingsgebied om te gaan. Het komt erop neer dat op een beperkt aantal plaatsen een ontwikkeling aan de straatzijde toegestaan kan worden, op voorwaarde dit door de eigenaar volledig gecompenseerd wordt via een gratis grondafstand van het achterliggend gebied. Op die gronden kunnen we extra openbaar bos -en natuurgebied creëren.”

“Als gemeente kan je ervoor kiezen om alle woonuitbreidingsgebieden zonder beperking te laten volbouwen, wat nefast zou zijn voor het landelijke karakter van Zulte, of je kan er ook voor kiezen om alle aanvragen tegen te houden en af te wachten wat er in beroep beslist wordt”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Olivier Peirs. “Daarom vonden we het beter om zelf een gemeentelijk kader te creëren. Dit basisprincipe willen we inderdaad ook toepassen op een stuk grond in eigendom van het OCMW langsheen de Kouterweg. Daar zou dus een beperkte ontwikkeling komen langs de straatzijde, met achterliggend de ontwikkeling van een nieuw stuk bos.”

Klik hier voor nieuwsbericht - HLN